תנאי שימוש

 • אתר www.old.stokkedistributor.co.il (להלן: "האתר") שבבעלות חברת ש.סגל בע"מ (להלן: "החברה"), משמש כאתר היבואן הרשמי של STOKKE בישראל ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות בקטלוג הקולקציות,  לתקשר מול החברה בנושאים שונים.
 • כל אדם הנכנס לאתר (להלן – "הרוכש") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 • לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתחייב לא לעשות כל שימוש באתר.
 • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

תנאים כלליים

 • אתר זה, וכל המידע הכלול בו, לרבות הסימנים המסחריים, הוא זכות יוצרים של החברה. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב ומראש של החברה למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (להלן – "סימן מסחר") הינם קניינה הבלעדי של החברה (או שהיא בעלת הרישיון לשימוש בסימן מסחר זה ), בין אם רשומים ובין אם לאו. אין באמור באתר זה כדי להיות אישור או זכות להשתמש בסימן מסחר כלשהו של החברה ללא אישורה המוקדם בכתב.
 • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של הרוכש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר, לבטל את הקניות ולהשיב לרוכש את ערך השובר שלא מומש על פי שיקול דעתה ו/או במידה ויתברר לה שמתבצעת פעילות בלתי חוקית.
 • החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
 • החברה רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של המשתמש לכל חלק שהוא באתר בכל שלב.
 • החברה תוכל לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו- הכול בלא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל רכישת שירותים שבוצעה על ידי הרוכש, בין היתר אם יתברר לה שמתבצעת פעילות בלתי חוקית.
 • החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
 • כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר ירושלים בלבד.
 • לבירורים ושאלות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה 1700-700-753 או באמצעות "צור קשר" באתר.